KVKK

SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu ünvanıyla hazırladığımız “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’ da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; verilerinizin hangi amaçla kayıt altına alındığını, kayıt alınan kişisel verilerinizin kimlere ve ne için aktarılabileceği, kişisel verilerinizin kaydedilmesinin hukuki sebebi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili bilgi vermek isteriz:

Veri Toplama Sorumlusu ünvanıyla, kişisel verilerinizi maddelemiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.
SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükte ki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman yenileme hakkını gizli tutar.

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI:
Şirket Esas Sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirlenen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından, söz konusu olan faaliyetler sebebiyle; gerek mevzuat ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri gerekse aktardığımız sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet alanları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış ve hizmet faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve hizmet faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.
Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılıp kesinlikle bilgi aktarılmayacaktır.
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya bağlı olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki ortaklarımıza ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; showroom, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak saklanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürede kişisel verileriniz kaydetmek ve güncellenmek gerekçesiyle işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak adına;
I. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
II. Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
III. Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında belirlenen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;

  1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi;
  2. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
  3. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait konumun fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.);
  4. Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha iyi hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
  5. Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından tanıtım, indirim ve benzeri kampanyalarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız;
  6. Şirketimizin sunduğu sosyal mecralardan hizmet almak kayıt altına alınan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla saklayabilmek;
  7. Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak;
  8. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenip ve uygulanması;
  9. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve;
  10. Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerekli görüldüğü mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi gayesiyle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

C. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal belgelerde aktarılabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

D. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ:
KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, gizli nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen gerekli önlemleri alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

E. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:
Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi SAHA YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. yanı sıra hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI:
Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dâhilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
G. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:
KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak;
i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a.Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f.KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g.İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

H. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

1-ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
i. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
ii. Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
iii. Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
iv. Kişisel verinizin tarafınızca açıklanmış olması,
v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
vi. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
2-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz. Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da şirketimizin KAZIMDİRİK MAH. ANKARA CAD. NO.84 BORNOVA/İZMİR adresine iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman [email protected] adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece [email protected] e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.